Elementor #2592

Mobile Wealth är ett bolag som, likt många andra, erbjuder en portfölj av olika produkter relaterade till trading / handel på flera olika finansiella marknader. Det handlar exempelvis om Forex (valuta), Börsindex, Ädelmetaller, Krypto och längre fram även Aktier. Produkterna i sin tur utgörs exempelvis av Handelsrobotar, Signaltjänster och Utbildning.

Man erbjuder EJ investeringar eller rådgivning och man befattar sig aldrig någonsin med kundernas pengar!

Mobile Wealth har ett grundar- och ledningsteam som består av personer med lång erfarenhet av de finansiella marknaderna, av risk- och kapitalhantering, av robotiserad handel, av algoritmutveckling, samt av teknisk utveckling inom exempelvis mjukvara generellt och specifikt även inom Artificiell Intelligens / Maskininlärning. Detta är inte några unga “lycksökare” vars största tillgång är karisma och förmåga att tala övertygande till en förhoppningsfull publik, utan vi talar här om individer som varit med länge och sett och upplevt otroligt mycket i branschen. Inte minst så har de väldigt god kunskap om olika problem som finns på marknaden, inklusive olika vanliga svagheter i de erbjudanden som riktas mot privatsparare och andra mindre aktörer. Något som de bestämt sig för att adressera och lösa en gång för alla genom en mängd innovativa sätt att bygga såväl produkter som affärsmodell som bolagsstruktur. Den mängd erfarenhet och kompetens som finns samlad hos dessa individer överträffar allt vi sett hos andra företag många gånger om.

Nyckelindividerna inom Mobile Wealth, med grundaren Albert Green i spetsen, liksom motsvarande individer inom den viktiga partnern LiquidityOne, är också, enligt vår bestämda uppfattning, personer som utöver sin bevisade höga intelligens och erfarenhet även besitter den så viktiga egenskapen “sunda värderingar och prioriteringar”. Personer som man definitivt kan få ett solitt förtroende för helt enkelt, och häri ligger en mycket stor del av orsakerna till att vi tror så starkt på Mobile Wealth. Ett par tydliga exempel på hur dessa värderingar smittar av sig på det vi som kunder kommer se är att det läggs mycket hög vikt vid att produkterna ska jobba med låg och hårt kontrollerad risk (bland annat används aldrig strategier som är ökända för att kunna skapa problem med hög drawdown) samt att produkter och kundnöjdhet står i centrum för allt de gör.

En stor skillnad jämfört med väldigt många andra bolag i branschen är också att Mobile Wealth inte heller bygger sin kundanskaffning och tillväxt på så kallad MLM, eller nätverksmarknadsföring där byggande av kundorganisationer (ofta kallade “träd” eller “pyramider”) och ständig nyrekrytering är det som driver affärerna framåt. Sådana system är otroligt vanliga i branschen, men har en tendens att gå snett då detta historiskt sett ofta har medfört att bolagen och den kultur de odlat bland sina kunder inneburit alltför högt fokus på nyrekrytering och flashiga event, samtidigt som det reducerat fokus på själva produkterna. I ett sunt och livskraftigt företag bör rimligen produkternas och deras kvalitet utgöra kärnan i allt man gör, tillsammans med en järnvilja att göra befintliga kunder nöjda och skapa tillit genom att resolut hantera alla frågetecken, förbättringsmöjligheter och problem som dyker upp över tid. För sådant dyker ALLTID upp kontinuerligt för alla affärsverksamheter. Det som skiljer bra företag från dåliga är deras vilja och förmåga att hantera dessa saker. Hittills under vår långa dialog med Mobile Wealth så har vi tydligt sett hur de lyssnar på oss, hur de tar till sig av våra (dvs “kunders”) åsikter och hur de därefter verkligen agerar för att förbättra saker och ting. Vi har för närvarande ingen anledning att misstänka att de inte skulle fortsätta på den vägen, snarare tvärtom.

Även utan MLM så kommer det finnas en möjlighet för den som vill att tipsa och hjälpa andra med att använda Mobile Wealths produkter, och att även få en ersättning för detta som tack. Dock helt utan det där “trädbyggandet”. Det kommer dock krävas ett godkänt “kompetenstest” innan man får tillåtelse att referera in någon ny person. Vidare så bygger ersättningen i fråga HELT på att produkterna levererar positiva resultat. Vilket för övrigt även är fallet med bolagets egna intäkter då dessa består av vinstdelning, ej av höga fasta abonnemangskostnader.

Mobile Wealth is a company that, like many others, offers a portfolio of different products related to trading on several different financial markets. These markets are, for example, Forex (currency), Indices, Precious metals, Crypto and later also Stocks. The products in turn consist of, for example, Trading robots, Signal services and Education.

They do NOT offer investments or financial advice and they never deal with the customers’ money!

Mobile Wealth has a founding and management team that consists of people with extensive experience in the financial markets, in risk and capital management, in robotic trading, in algorithm development, as well as in technical development within, for example, software in general and specifically also within Artificial Intelligence / Machine Learning. These are not some young “fortune seekers” whose greatest asset is charisma and the ability to speak convincingly to a hopeful audience, but we are talking here about individuals who have been around for a long time and have seen and experienced an incredible amount in the industry. Not least, they have very good knowledge of various problems that exist in the market, including various common weaknesses in common offers aimed at private individuals and other small players. Something that they decided to address and solve once and for all through a variety of innovative ways to build both products and business models as well as company structure. The amount of experience and competence that these individuals have gathered exceeds anything we have seen at other companies many times over.

The key individuals within Mobile Wealth, led by the founder Albert Green, as well as the corresponding individuals within the important partner LiquidityOne, are also, in our firm opinion, people who, in addition to their proven high intelligence and experience, also possess the all-important quality of “sound values and priorities”. People that you can definitely decide to put solid trust in, and therein lies a very large part of the reasons why we believe so strongly in Mobile Wealth. A couple of clear examples of how these values rub off on what we as customers will see is that very high importance is placed on the products working with low and tightly controlled risk (among other things, strategies that are notorious for creating problems with high drawdown are never used) and that products and customer satisfaction are at the center of everything they do.

A big difference compared to many other companies in the industry is also that Mobile Wealth does not build its customer acquisition and growth on so-called MLM, or network marketing where building customer organizations (often called “trees” or “pyramids”) and constant new recruitment is what drives business forward. Such systems are incredibly common in the industry, but have a tendency to go awry as historically this has often meant that the companies and the cultures they cultivated among their customers meant too much focus on new recruitment and flashy events, while at the same time reducing the focus on the products themselves. In a healthy and viable company, the products and their quality should reasonably be at the core of everything they do, together with an iron will to satisfy existing customers and build trust by resolutely dealing with any question marks, opportunities for improvement and problems that arise over time. Because such things ALWAYS appear continuously within all businesses. What separates good companies from bad ones is their willingness and ability to deal with these things. So far during our extensive dialogue with Mobile Wealth, we have clearly seen how they listen to us, how they take seriously our (i.e. “customers”) opinions and how they then really act to improve things. We currently have no reason to suspect that they would not continue on that path, quite the opposite.

Not being an MLM, there will still be an opportunity for those who want to tip and help others using Mobile Wealth’s products, though without the mentioned “tree building”, and to also receive compensation for this as a thank you. However, an approved “competence test” will be required before permission is given to refer any new person. Furthermore, the compensation in question is COMPLETELY based on the products delivering positive results. Which, incidentally, is also the case with the company’s own revenues, as these consist of profit sharing, not of high fixed subscription costs.

Risker finns i ALL tradingrelaterad verksamhet.

Det handlar om många saker, som att man måste undvika oseriösa bolag, oseriösa eller dåliga affärsmodeller, dåliga produkter, “svårhanterade” produkter, osunda värderingar och/eller inkompetens hos företagsledning, tveksamma partnerskap mm mm.

Få av dessa saker är möjliga att skaffa sig full insyn i, ibland är det svårt att alls få någon insyn, men man kan komma ganska långt genom att bocka av ett antal nyckelaspekter. Exempel på sådana finns nedan:

Allt kapital man som kund vill avsätta för trading med hjälp av Mobile Wealth:s produkter kommer man att sätta in hos fristående finansiella aktörer på marknaden, i form av exempelvis Forex Brokers (“valutamäklare”) och Kryptobörser (“Crypto Exchanges”). Säkerheten för det insatta kapitalet hänger då på tryggheten som dessa aktörer kan erbjuda, INTE på huruvida Mobile Wealth är ett solitt företag eller ej.

Produkter av detta slag är aldrig någonsin helt “idiotsäkra”. Det finns exempelvis risk att algoritmer inte klarar vissa marknadsförhållanden, och det finns risk att något tekniskt problem uppstår. Vissa av produkterna, ofta benämnda “robotar”, handlar automatiskt och kräver endast löpande manuell tillsyn och eventuellt justering av inställningar för att säkerställa att allting står rätt till; medan andra, ofta benämnda “signaler” kräver manuella handgrepp för att initiera och avsluta trades. Inga tradingrelaterade produkter skall dock betraktas som 100% självgående eller 100% “hands-off” eller att de har 100% rätt i sina ageranden/signaler/slutsatser. Man bör istället se dem som hjälpmedel som man själv kan välja att använda för att understödja sin egen trading och kraftigt reducera den tid man själv behöver spendera på att förbereda och genomföra tradingaktiviteter. All trading, även “automatiserad” sådan, är således förknippad med både risker och viss egen arbetsinsats. En gyllene regel är att “ju mer man lär sig om trading, desto bättre förmår man även att välja och utnyttja hjälpmedel och produkter av detta slag.

Mobile Wealth har lagt enormt mycket tid och resurser på att bygga högkvalitativa produkter, där säkerhet och trygghet för kundernas kapital (ur tradingperspektivet) har högsta prioritet. Således är oddsen goda för att det ska kunna bli bra resultat i framtiden, precis som det varit historiskt, men det finns INGA fullständiga garantier för detta, vilket är något man måste ha med sig i bakhuvudet när man lägger upp sin egen övergripande plan för sparande via trading.

Risks exist in ALL trading-related activities.

Risk exists in many forms and aspects, such as having to avoid unserious companies, unserious or bad business models, bad products, “difficult to handle” products, unhealthy values and/or incompetence of company management, questionable partnerships, etc.

Few of these things are possible to gain full insight into from the outside perspective as a customer. Sometimes it is difficult to gain any insight at all, but you can get pretty far by ticking off a number of key aspects. Examples of such can be found below:

All the capital you as a customer want to set aside for trading with the help of Mobile Wealth’s products will be deposited with independent financial actors on the market, in the form of for example Forex Brokers and Crypto Exchanges. The security of the invested capital then depends on the security that these actors can offer, NOT on whether Mobile Wealth is a solid company or not.

Products of this kind are never completely “foolproof”. For example, there is a risk that algorithms will not cope with certain market conditions, and there is a risk that some technical problem will arise. Some of the products, often referred to as “robots”, trade automatically and only require ongoing manual supervision and possible adjustment of settings to ensure that everything is correct; while others, often referred to as “signals” require manual intervention to initiate and terminate trades. However, no trading-related products should be considered 100% self-running or 100% “hands-off” or that they are 100% right in their actions/signals/conclusions. You should instead see them as tools that you can choose to use to support your own trading and greatly reduce the time you need to spend preparing and carrying out trading activities. All trading, even “automated” trading, is thus associated with both risks and some own work effort. A golden rule is that “the more you learn about trading, the better you are able to choose and put to use aids and products of this kind.

Mobile Wealth has put a huge amount of time and resources into building high-quality products, where safety and security for customers’ capital (from the trading perspective that is) is the highest priority. Thus, the odds are good that there will be good results in the future, just as there have been historically, but there are NO absolute guarantees of this, which is something to keep in mind when creating your own overall savings plan based on trading.

 • Official commercial launch: When everything is ready.
 • Bits and pieces will fall into places on the way to official launch so we will see continuous improvments. New products, functions in back office and so on.

Creating an account with the broker you need to open a live account. It won´t be used right now but you can create it as following:

 • Platform: MT4
 • Leverage: 1:500 (or 500:1, refers to the same thing)
  This is a firm requirement.
 • Account type: All account types shall work well. To make things simple, you can go with the “Standard Account” type.
 • Currency denomination: The account can be denominated in any currency of your choice. E.g. you can go with EUR, USD, GBP or something else which you are used to and prefer. 
 • After you have been approved you must create investment account(s) to be able to use MW products. You can do it according to this guide.

At the moment, both Gold, US30, US100 and S&P500 are run on the same account, but the idea is that these should be separated so that we can choose the assets we want our capital to work with.
All handling of trading as well as risk settings will be carried out entirely by Mobile Wealth.

As far as we know, in the future it should be possible to run the same product on more than one account. However, you can e.g. not open two identical investor accounts with BB, you must then have two different brokers. But when it comes to setting different risk levels, it depends on the product in question. For some products it will not be possible to change the risk level, while for some others it may be. See also the separate FAQ on risk setting.

Important! It must be the same owner of the broker account, crypto platform as the Mobile Wealth account.

 • Officiell lansering: När allting är klart
 • Produkter, funktioner i back office m.m. kommer kontinuerligt läggas till och förbättras på väg mot officiell lansering.

När du skapar ett konto hos brokern krävs att du öppnar ett livekonto men det kommer i dagsläget inte att användas. Du kan skapa det enligt följande:

 • Plattform: MT4
 • Hävstång / Leverage: 1:500 (eller 500:1, avser samma sak)
 • Kontotyp: Vilken typ som helst fungerar bra. För att göra det enkelt går det fint att välja Standardkonto.
 • Kontovaluta: Kontot kan vara denominerat i vilken valuta som helst. Välj t ex EUR, USD, GBP eller något annat som du är van vid och bekväm med.

När du sedan blivit godkänd hos brokern ska du skapa investerarkonton för att använda produkterna hos Mobile Wealth vilket du gör enligt punkt 3.2 i denna guide

 • För tillfället körs både Guld, US30 US100 och S&P500 på samme konto men tanken är att dessa ska separeras så att vi själva kan välja de tillgångar vi vill att vårat kapital ska jobba med. All hantering av trading samt riskinställningar kommer att utföras helt och hållet av Mobile Wealth.

 • Så vitt vi vet borde det längre fram i tiden vara möjligt att köra samma produkt på mer än ett konto. Däremot kan du tex. inte öppna två likadana investerarkonton hos BB utan måste då ha två olika brokers. Men när det gäller att sätta olika risknivåer beror det på produkten i fråga. För vissa produkter kommer det inte att vara möjligt att ändra risknivån, medan det för vissa andra kan vara det. Se även den separata FAQ-frågan om riskinställning.

 • Viktigt! Det måste vara samma ägare till brokerkonto, kryptoplattform som Mobile Wealth – kontot.

Du behöver en rekryteringslänk, fråga den som bjöd in dig eller skicka ett mail till hej@forexgruppen.se med ämnesraden “Ny plattform”. Det kostar ingenting att skapa kontot. Alla “robotprodukterna” ingår i månadsavgiften.

Ja i detta dokument finner du en samlad översikt samt instruktioner.

Just nu, före officiell lansering, betalas månadsavgiften för 12 månader i förskott. Detta kostar $297 och betalas med kryptovalutan BTC eller ETH. Någon gång efter den officiella lanseringen kommer man kunna betala för kortare period samt med kort eller krypto. Inget datum är fastställt när kortbetalning kommer att implementeras så det kan lika gärna ske efter årsskiftet.

Vidare behöver du även Skapa konto hos en av MW:s brokerpartners. Länk hittar du i MW´s backoffice och du måste skapa kontot via denna länk.

Vill du använda kryptoprodukten så skapar du även konto hos kryptoplattformen LiquidityOne, även kallad “L1”.

Gör KYC och sätt in pengar på brokerkonto och/eller i din wallet hos L1.

Affärsmodellen med vinstdelning bygger på att man gör på detta sätt. Har du av någon anledning redan skapat konto hos den aktuella brokern på annat sätt så måste MW begära att brokern flyttar in ditt konto under dem vilket innebär extra jobb och potentiellt strul. Logga in på Mobile Wealth, klicka på [Trade Accounts] och sedan [Add API For Forex Signal] där hittar ni länkar till brokers. Vi själva använder Black Bull.

Man kan inte använda vilken broker som helst; det måste vara en av MW:s partnerbrokers. Har du redan konto hos någon av de brokers som MW samarbetar med så kommer det kontot att behöva flyttas in under MW. Avseende kryptobörser (“Exchanges”) så är det samma princip där, och i skrivande stund är det endast LiquidityOne som stöds.

Mobile Wealth har en stark ambition att vara så transparenta som möjligt med allting som sker tradingmässigt. Tanken är således självfallet att man som kund ska kunna se alla trades som tas på kontot. Dock så är det tyvärr ett affärsmässigt måste för dem att även i möjligaste mån skydda sig mot att folk med rymligt samvete kopierar de trades som deras produkter tar. (Krasst uttryckt, att någon “stjäl” eller “snyltar på” MW:s arbete och investeringar.) Kopiering av detta slag är ett mycket utbrett problem som inte kan ignoreras eftersom det kan orsaka mycket stor skada för bolaget. 

Fullständig transparens gentemot oss kunder och skydd mot olovlig kopiering utgör båda viktiga mål för bolaget, men det är också två mål som är mycket svåra, eller i praktiken till och med omöjliga, att uppfylla samtidigt, och därav behövs någon form av kompromiss.

Mobile Wealth kommer att genomföra denna kompromiss genom att hantera olika tjänster på olika sätt. Enligt den information vi har i dagsläget kommer det bli på följande sätt:

 • Vissa tjänster kommer vara helt transparenta och visa samtliga positioner i realtid på våra tradingkonton. I dessa fall kommer vi även själva att kunna justera risknivå samt hantera positionerna manuellt på egen hand om vi så önskar.
 • Vissa andra tjänster kommer vara helt eller delvis låsta avseende vad vi som kunder kan se i realtid samt vad vi kan påverka själva avseende risknivå och manuell stängning av öppna positioner etc. Som grund vet vi att enskilda positioner ej kommer visas live utan redovisas i efterhand, samt att risknivån är låst och att vi själva inte heller kommer kunna hantera enskilda positioner. Troligen kommer denna princip gälla för samtliga tjänster som är klassificerade som “ADS”-tjänster (“AI Directed Systems”), vilket i skrivande stund innefattar handelsrobotar för Index, Metaller, Forex och Krypto.

  Som kommentar till detta vill vi nämna att beslutet att låsa konfigurationen av dessa produkter har flera skäl. Dels som ett skydd mot olovlig kopiering, men ett annat viktigt skäl är även att det är helt tydligt att resultatet från dessa mycket avancerade produkter generellt blir betydligt bättre om de lämnas ifred från manuell påverkan av oss människor. Vidare eliminerar detta också risken för att vi kunder på egen hand ska råka strula till det för oss; något som är väldigt vanligt förekommande med andra handelsrobotar. 

You will need a sponsor link, ask the person who invited you or send an e-mail to hej@forexgruppen.se with the topic “New platform”. It doesn´t cost anything to create the account. All the automated “robot products” are included in the monthly fee.

Right now, before official launch, you have to pay the monthly fee one year in advance. This costs $297 and must be paid with the crypto currency BTC or ETH. Sometime after official launch, you can pay for shorter periods and also using either credit card or crypto. No date has been communicated when card payment will be available so it might not happen until next year.

Further, you need to sign up with one of MW’s partner brokers. You will find the link in MW backoffice. We are using BlackBull and you must create the account using this link.

If you want to use the crypto product, you also need to sign up with LiquidityOne (aka “L1”), which is MW’s crypto platform / exchange partner.

Do the KYC´s and fund your account at the broker and/or your wallet with L1.

The business model that is used builds upon everyone signing up in this way. If you by some reason have already signed up with the broker in question via a different path, then MW will need to ask the broker to move your account under them, which causes unnecessary work and potential for complications. Log in to Mobile Wealth, click [Trade Accounts] and then [Add API For Forex Signal]. There you will find links to the brokers. We are using Black Bull.

You cannot use just any broker, but it has to be one of the brokers that MW has partnered with. If you already since earlier have an account with one of these partner brokers, your account will need to be moved under MW. Regarding Crypto Exchanges, the same principle applies. At the time of writing, LiquidityOne is the only supported Exchange.

Mobile Wealth operates with a very strong ambition to be as transparent as possible with everything related to trading on customers’ accounts. Thus, the idea is certainly that every customer shall be able to see exactly what trades are taken on their account. Unfortunately, they must also take all reasonable measures to protect themselves and their business from illegal copying of trades. (Bluntly put, “stealing” their work and investments.) Copying of this kind is a very widespread problem that cannot be ignored because it can cause a lot of damage to the company. 

Complete transparency towards us customers and protection against illegal copying are both important goals for the company, but they are also two goals that are very difficult, or in practice even impossible, to fulfill at the same time, and therefore some kind of compromise is needed.

As it currently stands, Mobile Wealth will implement this compromise by handling different services in a bit different ways. According to the information we currently have, it will be as follows:

 • Some services will be completely transparent and show all positions in real time on our trading accounts. In these cases, we will also be able to adjust the risk level ourselves and manage the positions manually on our own if we so wish.
 • Certain other services will be completely or partially locked regarding what we as customers can see in real time and what we can influence ourselves regarding risk level and manual closing of open positions, etc. As a baseline, we know that individual positions will not be displayed live but reported retrospectively and that the risk level is locked. And, that we ourselves will not be able to manage individual positions either. Most likely, this principle will apply to all services that are classified as “ADS” services (“AI Directed Systems”), which at the time of writing includes trading robots for Indices, Metals, Forex and Crypto.

As a comment on this, we would like to mention that the decision to lock the configuration of these products has several reasons. Partly as a protection against illegal copying, but another important reason is also that it is completely clear that the results from these very advanced products will generally be significantly better if they are left alone from manual influence by us humans. Furthermore, this also eliminates the risk of us customers messing things up for ourselves by our own mistakes; something that is very common with other trading robots.

Yes, in this document you will find collected information and instructions.

Vinstdelning är den viktigaste komponenten i MW:s affärsmodell.
Man tar ut en mycket låg fast månadskostnad för tillgången till flera olika produkter att välja mellan, vilket gör att det blir enkelt och billigt för i princip vem som helst att bli kund hos MW och komma igång med EA-baserad trading.

Den låga månadskostnaden är inget som bolaget kan leva på dock och istället får man sina huvudsakliga intäkter från just vinstdelning, dvs man behåller en andel av de vinster som vi kunder genererar genom att använda deras produkter. Ibland kallas detta även för “Provision”. Således: Tjänar inte vi kunder några pengar på MW:s produkter så gör inte bolaget det heller. 

Alla som går med dag 0-50 efter lanseringen hamnar på 40% vinstdelningsavgift, för all framtid. Går man med under dag 51-100 blir avgiften 44% och efter 101+ dagar är avgiften 47.5%.

Relevanta begrepp på engelska: Profit split, Profit sharing, Performance fee

Profit sharing is the most important component of MW’s business model.

They charge a very low fixed monthly cost for access to several different products to choose from, which makes it easy and cheap for basically anyone to become a customer of MW and get started with EA-based trading.

The low monthly cost is not something the company can live on, however, and instead they get their main income from a profit split, i.e. they keep a share of the profits that we customers generate by using their products. Thus: If we customers don’t make any money off of the MW products, neither does the company.

Everyone who joins during day 0-50 following the commercial launch ends up with a 40% profit sharing fee, forever. If you join during days 51-100 the fee is 44% and after 101+ days the fee is 47.5%.

MW strävar efter och har kommunicerat att vi kan vara säkra på att de planerar för ett upplägg där skatt endast betalas på “net profit” dvs efter vinstdelning. Vi jobbar vidare på att få mer klarhet efter hand. Det är dock alltid Skatteverket som har sista ordet i frågan. 

MW strives for, and has communicated clearly, that we can be sure that they plan for a system where tax is only paid on “net profit”, i.e. after profit sharing. We will be working on getting more clarity as we go along. However, it is always the National Tax Authorities in your country of residence that have the last say on this matter.

Initialt kommer roboten att handla med BTC/USDT (Bitcoin mot amerikansk dollar i kryptoformat). Detta innebär att det man ska sätta in på sitt konto och ha som basvaluta hos LiquidityOne är USDT. Längre fram kommer roboten att även kunna handla i några andra kryptovalutor, men när detta släpps på vet vi inte för närvarande. Troligen dröjer det några månader åtminstone.

Att utgå från USDT som bas är också ett logiskt och klokt val på så sätt att det är en så kallad Stable Coin som inte varierar kraftigt värde, utan tvärtom är knuten till USD. Man är därmed inte utsatt för kryptomarknadernas kraftiga svängningar under de tider då man ligger utan aktiva trades.

Initially, the crypto robot will be trading BTC/USDT (Bitcoin vs USD in crypto format).This means that the crypto currency to be deposited with LiquidityOne, and used as base currency, is USDT. In the future, the robot will also be able to trade some other crypto currencies, but we do not currently know when this possibility will be activated. Most likely it is at least a few months away in time.

Using USDT as a baseline currency is also a logical and wise choice in that it is a so-called Stable Coin that does not fluctuate greatly in value. On the contrary, it is tied to the USD, and thus you are not exposed to the strong fluctuations of the crypto markets during times when you are without active trades in the market.

 • Krypto: Minimum $1000
 • Index-EA (US30 i dagsläget): Minimum $2500
 • Ädelmetall-EA (Guld/USD i dagsläget): Minimum $2500
 • Forex-EA: Minimum $2500
 • I dagsläget under soft launch körs endast ett multi-asset konto med Guld, US30, US100, S&P500. Minimum $2500

Om en kund har satt in minst $2500 ursprungligen och sedan råkar ut för förluster så finns en buffert där Eden fortsätter handla utan att man måste sätta in mer pengar för att omedelbart komma upp till $2500 igen. Detta gäller ej om kunden själv tar ut pengar och hamnar under $2500.

OBS: Minimibeloppet gäller per konto man kör och kan inte delas mellan flera produkter mer än om MW kör flera tillgångsklasser på samma konto.

 • Crypto: Minimum $1000
 • Indices EA (Currently US30): Minimum $2500
 • Precious Metals EA (Gold/USD currently): Minimum $2500
 • Forex EA: Minimum $2500
 • Today, during soft launch only a Multi-Asset account is running. It trades with Gold, US30, US100 and S&P500. Minimum $2500.

If a customer has deposited at least $2500 initially and then experiences losses, there is a buffer where Eden continues to trade without you having to deposit more money to immediately get up to $2500 again. This does not apply if the customer himself withdraws money and falls below $2500.

NOTE: The minimum amount applies per account you run.

Varje produkt har en egen strategi, eftersom marknadskaraktären skiljer sig åt mellan de olika tillgångsslagen. Vi har i dagsläget inga detaljerade strategibeskrivningar att delge, vilket vi hoppas ha i framtiden, men det vi kan säga i nuläget är följande:

 • Starkt fokus på låg drawdown (“värdet av trades som ligger på minus”) och låg risk
 • Grid Trading används EJ
 • Martingale används EJ
 • Flera produkter har inslag av AI-förmågor (Artificiell Intelligens) och tränas även löpande till att bli bättre med hjälp av så kallad Maskininlärning.

Relevanta begrepp på engelska: Artificial Intelligence, Machine Learning, ML

Each product has its own strategy, as market characteristics differ between the different asset classes. We currently have no detailed strategy descriptions to share, which we hope to have in the future, but what we can say at the moment is the following:

 • Strong focus on low drawdown and low risk
 • Grid Trading is NOT used
 • Martingale is NOT used
 • Several products have elements of AI capabilities (Artificial Intelligence) and are also continuously trained to become better with the help of so-called Machine Learning.

Gå till https://liquidityone.io/ och klicka på Start Trading sen är det bara att följa instruktionerna. Ta fram körkort / pass och en räkning nyare än 3 månader innan du börjar.

När du skapat kontot behöver du vitlista en private wallet t ex Atomic, Exodus, Ledger (hardware wallet) eller Metamask. Du kan göra det på lite olika sätt och en guide hittar du nedan. 

Liquidity One har även en onboarding guide på engelska. Ladda ner.

Vitlista en personlig wallet hos LiquidityOne (L1) samt sätta in krypto.

Vi kommer gå igenom två olika alternativ.

Exempel 1. Vitlista USDT ”By self-declaration”

Du kan inte göra båda exempel 1 och 2 utan får välja en av de och det här alternativet är det enklaste.

Klicka på ”Portfolio”

Klicka på ”Whitelisting”

Klicka på [Whitelist an Address]

Klicka på USDT i rullgardinen ”Currency”

Klicka på [By self-declaration]

Whitelisting wallet address

Kopiera in den ”wallet address” du vill vitlista. Du hittar adressen i de flesta wallets genom att klicka på ”recieve” där det står USDT (alternativt står det Tether USD) eftersom du då ser den adress du använder för att ta emot USDT. Kom ihåg att det måste vara en ”personal wallet” t ex Exodus, vilken är väldigt användarvänlig och vi kommer använda i våra guider, eller en hårdvaruplånbok som Ledger, det går alltså inte med t ex Binance, Trijo eller Revolut. Du kan även titta efter adressen i transaktionshistoriken från när du satte in krypto i din wallet och på t ex Ledger så står det ”from” och ”to” istället. Dubbelkolla sedan att de tre första och de tre sista i adressen överensstämmer mellan L1 och din wallet. Observera att vissa valutor som t ex Bitcoin BTC får nya adresser för varje transaktionen, detta är en säkerhetsåtgärd men alla de BTC-adresser du använt är fortfarande dina och är fortfarande i bruk.

Wallet label

Döp sedan din Wallet till något valfritt t ex ETH/USDT Wallet, anledningen till ETH/USDT är att de har samma adress eftersom Ether (ETH) är kryptovalutan och USDT en token/stablecoin på dess nätverk/blockkedja Etherum. Du kan enkelt se detta på t ex Exodus genom att klicka på Receive under Etherum och Tether USDT att det är samma ”wallet address”. Det finns även fler med samma adress och även olika nätverk. USDT kan endast överförast till L1 på Etherums nätverk så se till att välja det om det finns fler att välja emellan vilket det gör hos Exodus.

Bocka i rutan ”I certify this is my own wallet” och klicka på [Whitelist this wallet]

Exempel 2. Vitlista USDT ”By depositing”

Klicka på ”Portfolio”

Klicka på ”Whitelisting”

Klicka på [Whitelist an Address]

Klicka på USDT i rullgardinen ”Currency”

Klicka på [By depositing from your personal wallet]

Whitelisting wallet address

Kopiera in din ”wallet address” och namnge den på samma sätt som i Exempel 1.

Depositing amount

Ange hur mycket USDT du vill sätta in.

Bocka i rutan ”I certify this is my own wallet” och klicka på [Whitelist this wallet]

Gör sedan överföringen med exakt det antal USDT du angett från din personal Wallet till din ”wallet address” hos L1 som står i rutan: To (LIQUIDITYONE)

Deposit / Insättning

Nu kan du sätta in mer pengar om du vill men se till att alltid göra det från en vitlistad privat wallet annars kan pengarna bli låsta medans utredning pågår.

Klicka på ”Portfolio” välj [Deposit]

Välj ”Depositing Asset” i rullgardinen t ex USDT och vilken Wallet du vill sätta in ifrån. För USDT till L1 funkar som sagt endast Etherums nätverk om du har flera val i din wallet.

Kopiera sen in din ”wallet address” från L1 under USDT send/withdraw i din personal wallet. Dubbelkolla början och slutet på adressen så de överensstämmer eller använd QR-koden på L1 om din wallet stödjer det. Att överföra USDT kostar lite olika beroende på Wallet och transaktionerna måste betalas med ETH. Kan det inte dras och växlas automatiskt från beloppet måste du växla till dig det först vilket är fallet med t ex Ledger då går man in under SWAP. Transaktionen kan sedan ta lite tid beroende på belastning på nätverket, denna gång tog det 14 minuter men det kan ta upp till ett par timmar.

Klicka sen på [Make Another Deposit] hos L1 om du vill göra en till insättning eller [Done? Check Transaction History] om du vill kolla din historik. Var noga när du gör allt detta för gör du fel finns det nog ingen som kan hjälpa dig få tillbaka pengarna, framför allt inte Svenska Forexgruppen.

Go to https://liquidityone.io/ and click Start Trading then follow the instructions. Make sure to have your driver´s license / passport and a a utility bill or other approved document no older than three months before you start.

Liquidity One also has an onboarding guide you can download here. Download.

Efter officiell lansering (EJ i dagsläget alltså!) kommer man kunna prova produkterna gratis på demokonto i upp till en månad. Exakta villkor för detta kommer troligen variera beroende på vilken produkt det handlar om. Vi uppdaterar med mer detaljer här när vi vet mer.

After the official launch (NOT at the moment!) you will be able to try the products for free on a demo account for up to one month. Exact conditions for this will probably vary depending on the product in question. We will update with more details here when we know more.

MW kommer att publicera resultat längre fram i tiden. Oklart om det kommer under smyglanseringen eller först vid officiell lansering. Formatet som dessa resultat visas i kommer EJ att vara av typen klassiska diagram och/eller vinstprocentsiffror à la MyFXBook. Orsaken till detta är att den typen av resultatpublicering inte uppskattas av regleringsmyndigheter då detta enligt myndigheterna kan uppfattas av allmänheten som att bolaget säljer officiella värdepapper, vilket inte är fallet. För att skydda bolaget ur detta perspektiv, OCH för att inte skapa orimliga förväntningar hos prospektiva kunder, så kommer man därför att använda ett annat system av visuell karaktär för att påvisa historiska resultat.


Man kan koppla MyFXbook till sitt eget konto men alla trades redovisas som insättningar eller uttag, man kan även koppla kontot till sin metatrader app men även där ser det ut som insättningar och uttag. Mest information får man i MW´s backoffice.

Det kommer ej vara tillåtet att publicera denna information i marknadsföringssyfte med mindre än att MW:s bolags- och produktnamn tas bort och det hela görs helt “anonymt”.

MW will publish results later on. Presently, it is unclear if we will see such results published in connection with the soft / founders’ launch or will need to wait until the official launch. The format in which these results will be displayed is NOT the classic charts and/or profit percentage figures à la MyFXBook. The reason for this is that the publication of such types of results is not appreciated by regulatory authorities as, according to the authorities, this can be perceived by the public as the company selling official securities, which is not the case. In order to protect the company from this perspective, AND not to create unreasonable expectations among prospective customers, a different system of a visual nature will therefore be used to demonstrate historical results.

However, you should be able to connect MyFXbook to your own account, but it will not be permitted to publish such information for marketing purposes unless Mobile Wealth’s company and product names are all taken off and the whole thing is done completely “anonymously”.

Initialt kommer roboten att handla med BTC/USDT (Bitcoin mot amerikansk dollar i kryptoformat). Detta innebär att det man ska sätta in på sitt konto och ha som basvaluta hos LiquidityOne är USDT. Längre fram kommer roboten att även kunna handla i några andra kryptovalutor, men när detta släpps på vet vi inte för närvarande. Troligen dröjer det några månader åtminstone.

Initially, the crypto robot will be trading BTC/USDT (Bitcoin vs USD in crypto format).This means that the crypto currency to be deposited with LiquidityOne, and used as base currency, is USDT. In the future, the robot will also be able to trade some other crypto currencies, but we do not currently know when this possibility will be activated. Most likely it is at least a few months away in time.

ADS är en förkortning av “AI Directed Systems”, vilket är MW:s eget marknadsnamn för en kategori av deras produkter. Närmare bestämt innefattar det handelsrobotar med ett starkt inslag av styrning och optimering via så kallad Artificiell Intelligens OCH som kommer att implementeras gentemot kunderna i form av så kallade PAMM-upplägg (eller motsvarande) hos brokern. I skrivande stund innefattar detta produkter för automatiserad handel med Index, Metaller, Forex och Krypto. Begreppet AI används ofta tämligen slarvigt, och det finns även gott om exempel på att olika bolag använder det i rent marknadsföringssyfte helt utan bakomliggande substans. Vi nöjer oss här med att konstatera att om man skulle lyfta på locket till vad AI-begreppet innebär i detta fall så finns det en mängd olika andra teknologier, begrepp och mekanismer att upptäcka, och otroligt mycket saker att nysta i. Samtidigt är detta också bland det viktigaste och mest värdefulla som Mobile Wealth äger, varför de därmed av naturliga skäl inte heller kommer avslöja särskilt mycket detaljer kring hur de använder dessa teknologier.

ADS is short for “AI Directed Systems”, which is MW’s own marketing name for a category of their products. More precisely, it includes trading robots with a strong element of control and optimization via so-called Artificial Intelligence AND which will be implemented towards customers in the form of so-called PAMM schemes (or equivalent) at the broker. At the time of writing, this includes products for automated trading of Indices, Metals, Forex and Crypto. The term AI is often used rather carelessly, and there are also plenty of examples of different companies using it for purely marketing purposes without any underlying substance. Here, it will suffice stating that if one were to lift the lid on what the term AI means in this case, there are a variety of other technologies, concepts and mechanisms to discover, and an incredible amount of things to explore. At the same time, this is also among the most important and valuable things that Mobile Wealth owns, which is why they will naturally not reveal much detail about how they use these technologies either.

Som det ser ut nu så kommer risknivån att vara fastställd av Mobile Wealth för samtliga ADS-produkter, och således inte möjlig att ändra för oss kunder.
Detta kan komma att se annorlunda ut för vissa framtida produkter.

As it stands now, the risk level will be determined by Mobile Wealth for all ADS products, and thus not possible for us customers to change.

This might look different for certain future products.

En Wallet på Blackbull Markets är ett konto där ditt kapital hamnar vid insättning och dit du skickar ditt kapital när du vill ta ut pengar från ditt tradingkonto. Man kan se det som en plats för kapitalhantering hos BlackBull Markets för kapital som inte är aktivt på något tradingkonto. Från din Wallet kan du sedan flytta över kapital till olika tradingkonton efter egen önskan. Det är alltså ingen kryptowallet.  

A Wallet at Blackbull Markets is an account where your capital ends up when depositing and where you send your capital to when you want to withdraw money from your trading account. You can see it as a place for capital/fund management at BlackBull Markets for capital that is not active in any trading account. From your Wallet you can then transfer capital to different trading accounts as you wish. So it is not a crypto wallet.

När du gör en utlandsbetalning via din bank inom Europa i EURO/GBP så kan du göra en så kallad SEPA-betalning via ett speciellt samarbete inom EU/EES. Detta tillvägagångssätt att skicka pengar brukar innebära en lägre avgift än vid traditionell banköverföring. Produkterna kräver dock USD vilket betyder att du åker på avgift för växling internt hos BlackBull istället.

Blackbull Markets godkänner SEPA-betalningar om ditt tradingkonto har EURO eller GBP som basvaluta (har du USD som basvaluta använder du istället banköverföring). Överföringen beräknas ta 2-4 bankdagar.

IBAN, BIC och övriga uppgifter står på hemsidan när du har valt att göra en betalning via SEPA. Det som kan saknas i informationen är följande:

Företagsadress: Level 20, 188 Quay Street, Auckland, 1010, New Zealand. 

Bankadress: The Bower Building, 207 – 211 Old Street, Shoreditch, EC1V 9NR, London,

United Kingdom. 

Viktigt att notera: Glöm inte att ange ditt unika referensnummer i betalningen som meddelande till mottagande bank. Bankadressen ovan gäller bara SEPA. Vid banköverföring gäller en annan adress som då står tydligt på hemsidan. 

When you make a foreign payment via your bank within Europe in EURO/GBP, you can make a so-called SEPA payment via a special collaboration within the EU/EEA. This approach to sending money usually involves a lower fee than a traditional bank transfer. The products need USD so you will have to pay for internal exchange at BlackBull instead.

Blackbull Markets accepts SEPA payments if your trading account has EURO or GBP as base currency (if you have USD as base currency, use bank transfer instead). The transfer is estimated to take 2-4 banking days.

The IBAN, BIC and other details are stated on the website when you have chosen to make a payment via SEPA. What may be missing from the information is the following:

Corporate address: Level 20, 188 Quay Street, Auckland, 1010, New Zealand.

Bank address: The Bower Building, 207 – 211 Old Street, Shoreditch, EC1V 9NR, London,

United Kingdom.

Important to note: Do not forget to enter your unique reference number in the payment as a message to the receiving bank. The bank address above only applies to SEPA. In case of bank transfer, a different address applies, which is then clearly stated on the website.

Principiellt beräknas vinstdelningen med en viktig princip som grund: Nämligen att ett så kallat “högvattenmärke” (high-watermark) utgör referenspunkt. Högvattenmärket är då alltså en referens till det högsta värde som vårt eget tradingkonto har uppnått historiskt, och bolaget tar endast ut en andel av vinsten om värdet rör sig upp över denna nivå. Dvs om det går minus ett tag och sedan plus igen så tar inte bolaget ut någon andel av vinsten förrän värdet åter har gått över det tidigare högvattenmärket.

Detta säkerställer att avgiften beräknas rättvist för oss kunder även i händelse av att värdet på vårt tradingkonto studsar upp och ner under en period.

En mer omfattande förklaring ges nedan på engelska, och det finns också massor av ytterligare information om konceptet med högvattenmärke på internet.

Initialt kommer vinstdelningen beräknas och tas ut efter varje trade är stängd. Vi vet ännu inte exakt hur högvattenmärket kommer att justeras i samband med insättningar och uttag på kontot. Vi kommer att se och lära oss mer detaljer om detta direkt från MW senare.

HIGH-WATERMARK CONCEPT EXPLANATION (from Investopedia.com)

What Is a High-Water Mark? 

A high-water mark is the highest peak in value that an investment fund or account has reached. This term is often used in the context of fund manager compensation, which is performance-based. The high-water mark ensures the manager does not get paid large sums for poor performance. 

If the manager loses money over a period, he must get the fund above the high-water mark before receiving a performance bonus from the assets under management(AUM)

KEY TAKEAWAYS

 • A high-water mark is the highest level in value an investment account or fund has reached.

 • A high-water mark is often used as a demarcation point in determining performance fees that an investor must pay.

 • The purpose is to protect investors from paying a fee for poor performance, and from paying a fee repeatedly every time the fund earns a profit.

 • With a high-water mark, the investor pays a fee that only covers the amount the fund earned between the point of entry and its highest level.

Understanding High-Water Mark 

A high-water mark ensures that investors do not have to pay performance fees for poor performance, but, more importantly, guarantees that investors do not pay performance-based fees twice for the same amount of performance.

High-Water Mark Example 

For example, assume an investor is invested in a hedge fund that charges a 20% performance fee. Assume the investor places $500,000 into the fund, and, during its first month, the fund earns a 15% return. Thus, the investor’s original investment is worth $575,000. The investor owes a 20% fee on this $75,000 gain, which equates to $15,000.

At this point, the high-water mark for this particular investor is $575,000, and the investor is obligated to pay $15,000 to the portfolio manager.

Next, assume the fund loses 20% in the next month. The investor’s account drops to a value of $460,000. This is where the importance of the high-water mark is noted. A performance fee does not have to be paid on any gains from $460,000 to $575,000, only after the high-water mark amount. Assume that in the third month the fund unexpectedly earns a profit of 50%. In this unlikely case, the value of the investor’s account rises from $460,000 to $690,000. Without a high-water mark in place, the investor owes the original $15,000 fee, plus 20% on the gain from $460,000 to $690,000, which equates to 20% on a gain of $230,000, or an additional $46,000 in performance fees.

Value of a High-Water Mark 

The high-water mark prevents this “double fee” from occurring. With a high-water mark in place, all gains from $460,000 to $575,000 are disregarded, but gains above the high-water mark are subject to the performance-based fee. In this example, beyond the original $15,000 performance-based fee, this investor owes 20% on the gains from $575,000 to $690,000, which is an additional $23,000.

In total, with a high-water mark in place, the investor owes $38,000 in performance fees, which is $690,000 less the original investment of $500,000 multiplied by 20%. Without a high-water mark in place, which is below industry standards, the investor owes a 20% performance fee on all gains, which equates to $61,000. The value of a high-water mark is unquestionable.

Essentially, the profit split is calculated with the fundamental principle of always referencing a high-water mark of the investment’s (our trading accounts in this case) historical value. The company will thus only deduct a share of the profits if the value of our trading account is moving up and above the previous high-watermark.

This ensures that the fee is calculated fairly, and avoids excessive costs to us clients in case of the investment value bouncing up and down from period to period.

A more extensive explanation is provided below, and there is also plenty of additional information on the high-watermark concept to be found on the internet.

Initially the fees are going to be calculated and deducted after every trade. At the moment, we do not know exactly how the high-watermark will be adjusted in conjunction with deposits and withdrawals. We will see as we go along and learn more details about this directly from MW later on.

HIGH-WATERMARK CONCEPT EXPLANATION (from Investopedia.com)

What Is a High-Water Mark? 

A high-water mark is the highest peak in value that an investment fund or account has reached. This term is often used in the context of fund manager compensation, which is performance-based. The high-water mark ensures the manager does not get paid large sums for poor performance. 

If the manager loses money over a period, he must get the fund above the high-water mark before receiving a performance bonus from the assets under management(AUM)

KEY TAKEAWAYS

 • A high-water mark is the highest level in value an investment account or fund has reached.

 • A high-water mark is often used as a demarcation point in determining performance fees that an investor must pay.

 • The purpose is to protect investors from paying a fee for poor performance, and from paying a fee repeatedly every time the fund earns a profit.

 • With a high-water mark, the investor pays a fee that only covers the amount the fund earned between the point of entry and its highest level.

Understanding High-Water Mark 

A high-water mark ensures that investors do not have to pay performance fees for poor performance, but, more importantly, guarantees that investors do not pay performance-based fees twice for the same amount of performance.

High-Water Mark Example 

For example, assume an investor is invested in a hedge fund that charges a 20% performance fee. Assume the investor places $500,000 into the fund, and, during its first month, the fund earns a 15% return. Thus, the investor’s original investment is worth $575,000. The investor owes a 20% fee on this $75,000 gain, which equates to $15,000.

At this point, the high-water mark for this particular investor is $575,000, and the investor is obligated to pay $15,000 to the portfolio manager.

Next, assume the fund loses 20% in the next month. The investor’s account drops to a value of $460,000. This is where the importance of the high-water mark is noted. A performance fee does not have to be paid on any gains from $460,000 to $575,000, only after the high-water mark amount. Assume that in the third month the fund unexpectedly earns a profit of 50%. In this unlikely case, the value of the investor’s account rises from $460,000 to $690,000. Without a high-water mark in place, the investor owes the original $15,000 fee, plus 20% on the gain from $460,000 to $690,000, which equates to 20% on a gain of $230,000, or an additional $46,000 in performance fees.

Value of a High-Water Mark 

The high-water mark prevents this “double fee” from occurring. With a high-water mark in place, all gains from $460,000 to $575,000 are disregarded, but gains above the high-water mark are subject to the performance-based fee. In this example, beyond the original $15,000 performance-based fee, this investor owes 20% on the gains from $575,000 to $690,000, which is an additional $23,000.

In total, with a high-water mark in place, the investor owes $38,000 in performance fees, which is $690,000 less the original investment of $500,000 multiplied by 20%. Without a high-water mark in place, which is below industry standards, the investor owes a 20% performance fee on all gains, which equates to $61,000. The value of a high-water mark is unquestionable.

Logga in hos L1, klicka på din avatar uppe till höger.
Klicka på ”Profile”
Klicka på ”API”
Klicka på [Create an API Key]
Hitta på ett namn tex MW och klicka [Create]
Fyll i ditt lösenord du använder för att logga in till L1 och klicka [Submit]
Klicka på båda knapparna där det står [Send Code]. Fyll i koderna du får på SMS och din mail samt din authenticator/2FA, klicka sen [Verify]
Observera att API secret bara visas bara en gång här så vill du kunna använda den igen måste du spara ned den på ett säkert ställe eller hämta den hos MW efter att du lagt in den där. Oftast räcker det att lägga in den hos MW en gång och slarvade du bort den på vägen är det även enkelt att göra om ovanstående och skapa en ny. För att kopiera den klicka på ”Copy” nedanför koden och klistra in på valfritt ställe eller klicka ”Save” så skapas och sparas en textfil lokalt på din dator. Observera att det är bara API Secret som sparas i filen och inte Key ID men den sistnämnda kan du hämta hos L1 när du vill och du kan hämta båda hos MW efter du lagt in dem en gång.

Logga nu in hos MW.
Klicka på ”Trade Accounts”
Klicka på [Add Account] i sektionen ”Crypto Accounts”
Välj LiquidityOne under ”API Exchange” och klicka [Continue].
Man kan i dagsläget inte vitlista IP-adresser hos L1 så klicka bara [Continue].
Kopiera in API Key från L1, lägg på minnet vad det börjar och slutar på för bokstäver eller siffror. Klicka på ögat och dubbelkolla dessa när du klistrat in allt hos MW så de stämmer samt att du inte fått med något extra blanksteg eller liknande i början eller slutet. Upprepa samma sak med API Secret. Kolla så det fortfarande står LiquidityOne i rullgardinen ovanför och klicka sedan [Submit]. Klicka [Ok] sen är du klar. Klicka nu på [Access Trade Interface] eller “Crypto interface” så ska du i den här vyn se vad du har i din wallet.

Under “Trade Settings” har du din riskinställning “Percentage per trade” vilket betyder hur mycket av din basvaluta (Base Currency i rullgardinen nedanför) som används i varje trade. Har du 10.000 USDT och ställer den på 50% kommer den köpa BTC för 5.000 USDT. Säljs de sedan med exempelvis 10% vinst kommer din nettovinst vara 5% av ditt konto och du riskerar samtidigt halva ditt kapital. Nu krävs det att BTC blir värd noll för att förlora allt och då har nog hela marknaden redan kollapsat och alla valutor inkl. USDT även de vara noll.

Så kör man på 95% risk med 10.000 USDT kapital köps BTC för 9.500 USDT och går traden 5% förlust tappar du 95% av det dvs 4.75% av hela ditt kapital eller 475 USDT.

Log in to L1 and click on your avatar at the top right corner.
Click on “Profile”
Click on “API”
Click [Create an API Key]
Come up with a name such as MW and click [Create]
Enter your password you used to log in to L1 and click [Submit]
Click both buttons where it says [Send Code]. Enter the codes you receive via SMS, your email and your authenticator/2FA, then click [Verify]
Note that the API secret only appears once so if you want to be able to use it again you must save it in a safe place or collect it from MW after you have entered it. Most of the time, it’s enough to put it in with MW once and if you carelessly lost it on the way, it is also easy to redo the above and create a new one. To copy it click on “Copy” below the code and paste anywhere or click “Save” and it will be created and a text file is saved locally on your computer. Note that only the API Secret is saved in the file and not the Key ID, but you can pick up the latter from L1 whenever you want and you can pick up both at MW after you put them in once.

Now log in with MW.
Click on “Trade Accounts”
Click [Add Account] in the “Crypto Accounts” section
Select LiquidityOne under “API Exchange” and click [Continue].
Currently you cannot whitelist IP addresses at L1, so just click [Continue].
Copy and paste the API Key from L1, remember what letters or numbers it starts and ends with. Click on the eye and double check these when you have pasted everything at MW so they match and that you have not included any extra spaces or something like that at the beginning or the end. Now repeat the same procedure with the API Secret. Check that it still says LiquidityOne in the dropdown above and then click [Submit]. Click [Ok] and you’re done.
Now click on [Access Trade Interface] or “Crypto interface” and in this view you should see what you have in your wallet.

Under “Trade Settings” you have your risk setting “Percentage per trade” which means how much of your base currency (Base Currency in the drop down below) is used in each trade. If you have 10,000 USDT and you set it at 50%, it will buy BTC for 5,000 USDT. Then if it´s sold at maybe a 10% profit, your net profit will be 5% of your account and you risk half of your capital at the same time. Now it takes BTC to become zero worth to lose everything and then the entire market has probably already collapsed and all currencies incl. USDT also will be worth zero.

So if you run at 95% risk with 10,000 USDT in balance, BTC is bought for 9,500 USDT and if the trade ends with 5% loss, you lose 95% of it i.e. 4.75% of your entire balance, or 475 USDT.